GIRAFFE Rue Magazine (November 2012 Issue). Styling by Marysia Dobrzanska. Photography by Emily Johnston Anderson.

GIRAFFE Rue Magazine (November 2012 Issue). Styling by Marysia Dobrzanska. Photography by Emily Johnston Anderson.

Let's talk style.