Maira-Kalman

MAIRA KALMAN DESK DOG

What's your style?